Normes del Menjador Escolar – Escola Francesa d’Escaldes-Engordany

NORMES DEL MENJADOR ESCOLAR

(ESCOLA FRANCESA D’ESCALDES-ENGORDANY)

I.- INSCRIPCIONS AL SERVEI DE MENJADOR DE L’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi d’Ensenyament Francès d’Escaldes-Engordany (APACEF)

Les inscripcions per al servei de menjador, cantina, organitzat per l’APACEF s’han de fer a partir del mes d’abril i fins el mes de juny de l’any escolar en curs, per al curs escolar següent, a la secretaria de l’associació, al Carrer de la Parròquia s/n d’Escaldes-Engordany. Un cop efectuada la primera inscripció, les demés, per als cursos escolars posteriors, seran automàtiques, salvat que els pares o tutors comuniquin per escrit a la secretaria de l’APACEF llur voluntat de donar de baixa-la de baixa, amb una antelació mínima d’un mes.

Malgrat el termini ans referit, s’admetran inscripcions durant tot el curs escolar si bé només a l’inici del mes en què es pretengui gaudir del servei.

Només poden ésser inscrits al dit servei els alumnes de maternal i élémentaire regularment inscrits a l’escola francesa d’Escaldes-Engordany.

La inscripció al servei de menjador comporta l’acceptació de les presents normes. Per consegüent, aquestes han d’ésser obligatòriament complides i respectades, amb renúncia expressa a qualsevol excepció fonamentada en la ignorància de les mateixes.

II.- HORARIS DE MENJADOR

El servei de menjador segueix el calendari escolar de manera que aquest es duu a terme tots els dies del curs escolar que no siguin dies festius o vacances escolars.

El calendari escolar és aquell que aprova i publica el Govern per cada curs escolar.

Els horaris de menjador que s’especifiquen a continuació poden veure’s modificats donat el fet que aquests sempre s’adapten a la jornada escolar fixada per l’escola.

Dilluns, dimarts, dijous i divendres

– 12h30 Toute petite section, petite section i moyenne section de maternal, i CP, CE1 de l’élémentaire

– 13h30 Grande section de maternal, i CE2, CM1 i CM2 de l’élémentaire

Dimecres

– 12h00 Tots els nens salvat els que fan activitats organitzades per l’APACEF

III.- PREU / FORMA DE PAGAMENT

El preu del servei de menjador és aquell fixat anyalment per l’assemblea general de l’APACEF i ascendeix, per al curs escolar 2012 – 2013 a la suma de 65.-€ mensuals pels quatre dies i 79 € mensuals pels cinc dies.

Les dietes especials per al·lèrgies alimentàries donen lloc a un increment del preu abans referit, expressament previst al reglament d’al·lèrgies alimentàries aprovat per l’assemblea general de l’APACEF en data 08 de juny del 2004.

El pagament del mateix es farà mitjançant domiciliació bancària, les dades de la qual els pares o tutors deuran facilitar en el moment de la inscripció. L’APACEF presentarà doncs mensualment al cobrament un rebut en el compte corrent que els pares o tutors hagin designat a l’efecte. Dit rebut serà presentat dins els cinc primers dies de cada mes.

Els pares o tutors que desitgin modificar la domiciliació bancària deuran comunicar-ho a la secretaria de l’APACEF. En qualsevol cas, la nova domiciliació bancària tindrà efectes únicament per tots aquells rebuts que encara no hagin estat remesos al banc.

Els pares o tutors que hagin sol·licitat una beca de menjador escolar hauran de pagar igualment el preu del servei mentre aquesta no els sigui atorgada. Un cop atorgada la beca l’APACEF procedirà al retorn de la quantitat que escaigui.

La manca de pagament, en relació a la totalitat o part del seu import, d’un rebut que es presenti al cobrament en el compte bancari anteriorment esmentat –o a aquell que el substitueixi-, per qualsevol causa o motiu, comportarà, a tots els efectes, i després de dos avisos cursats per escrit, i personalment als pares o tutors –que hauran de signar conforme al peu de l’avís-, l’exclusió del servei de menjador fins que no sigui abonada la quantitat pendent, majorada dels interessos i comissions bancaris que el retorn del rebut hagi comportat.

IV.- NO ASSISTÈNCIA DELS NENS AL MENJADOR

La no assistència dels nens al servei de menjador no comporta cap descompte o rebaixa del preu fixat anyalment per l’assemblea.

No obstant, excepcionalment, i únicament en cas de malaltia i/o accident greu del nen que li impedeixi gaudir d’aquest servei durant un període superior a 30 dies naturals, es procedirà a deduir del preu mensual, els dies de no assistència.

V.- ACCÉS ALS PARES AL SERVEI DE MENJADOR

Els pares o tutors dels nens degudament inscrits al servei de menjador poden, ocasionalment, i previ avís a la secretaria de l’APACEF abans de les 10h del dia en què vulguin accedir al dit servei, dinar amb els seus fills abonant el preu fixat anyalment per l’assemblea general de l’APACEF.

VI.- DADES MÈDIQUES / INTOLERÀNCIES / AL·LÈRGIES/ DIETES ESPECIALS

En el moment de la inscripció al servei de menjador, cantina, la secretaria de l’APACEF sol·licitarà als pares o tutors dels nens que facilitin les dades mèdiques d’interès d’aquests, i en concret i particularment que comuniquin si tenen intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries i/o altres malalties transitòries, puntuals, relacionades amb la ingestió d’aliments.

En cas que les intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries i/o malalties transitòries, puntuals, relacionades amb la ingestió d’aliments, sobrevinguin en el transcurs del curs escolar durant el qual el nen/a estigui inscrit al servei de menjador, els pares o tutors deuran comunicar-ho, en l’interès del menor, i tant aviat com els sigui possible, a la secretaria de l’APACEF.

Es demanaran els certificats mèdics corresponents, els quals deuran precisar la durada de la dieta especial, la llista dels aliments que no es poden consumir, així com totes aquelles dades que siguin d’interès per a una correcta preparació del menjar.

Únicament en el cas de gastroenteritis serà suficient la comunicació verbal dels pares o tutors a la secretaria de l’APACEF per a que es faci al nen en qüestió una dieta especial de curta durada.

En el mateix moment que siguin comunicades les intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries, sigui doncs en el moment de la inscripció o posteriorment, es farà signar als pares o tutors un document de descàrrec

Les dietes especials que no vinguin justificades per una intolerància i/o al·lèrgia alimentària i/o malaltia transitòria, puntual, relacionada amb la ingestió d’aliments, restaran sotmeses a l’aprovació prèvia de la Junta directiva de l’APACEF. L’alimentació dels nens és una qüestió important, per això els àpats que es serveixen són equilibrats, adequats a les necessitats dels nens, i han estat revisats i aprovats per una dietista.

Existeix un reglament d’al·lèrgies alimentàries aprovat per l’assemblea del dia 08 de juny del 2004 que és complementari de les presents normes. Per tant, per tot allò no previst en les presents caldrà referir-se a aquell, i al contrari, per tot allò no previst en aquell caldrà referir-se a les presents normes.

VII.- MEDICAMENTS

No s’administrarà cap medicament a cap nen/a, si no és amb l’autorització escrita dels pares o tutors, acompanyada de la recepta mèdica corresponent, en la que s’especifiqui clarament el nom del medicament, la posologia, la dosi, així com la via d’administració.

En cap cas se’l deixarà que el prengui sol.

Per aquells nens que hagin de prendre medicació de forma continuada com a tractament de durada, els pares o tutors hauran de signar un document de descàrrec.

VIII.- MALALTIA/ACCIDENTS

Cas que el personal de l’APACEF detecti que un nen/a es troba malament, vomita, té febre, o presenta algun símptoma extern d’estar malalt, s’avisarà d’immediat, via telefònica els pares o tutors, per tal que vinguin a recollir-lo.

En cas que es produeixi un incident de poca gravetat, i no consti a l’APACEF cap dada mèdica d’interès, es podrà tractar aquest al mateix edifici de l’APACEF, amb les farmacioles.

Si existeixen dubtes sobre l’abast de l’incident, o bé si es produeix un accident, s’avisarà el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament o al servei d’urgències mèdiques (SUM), així com els pares o tutors per comunicar-los l’incident o l’accident i l’avís al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament o al SUM. Un membre del personal de l’APACEF acompanyarà el nen/a en el seu trasllat a l’hospital si els pares o tutors no arriben a temps per a fer-ho ells mateixos, i hi romandrà fins a l’arribada d’aquests darrers.

IX.- ÚS DE L’ASCENSOR

Resta expressament prohibida la utilització de l’ascensor de l’edifici on es troba ubicat el menjador escolar a tot menor no acompanyat d’un adult.

X.- PROHIBICIÓ DE SORTIDA

Resta expressament prohibida la sortida dels nens del recinte de l’APACEF mentre romanguin sota la custòdia del personal d’aquesta, des de la sortida de les classes a migdia, fins l’hora d’entrada a les classes a la tarda.

Únicament podran fer-ho cas que els pares, tutors o persones expressament autoritzades per ells davant la secretaria de l’APACEF els vinguin a recollir.

XI.- PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR ELS NENS

Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, únicament les persones autoritzades pels pares o tutors podran recollir els nens mentre aquests romanguin sota la custòdia del persona de l’APACEF en horari de servei de menjador.

A tal efecte, els pares deuran indicar per escrit a la secretaria de l’APACEF les dades personals i de contacte de les persones que autoritzen a recollir els seus fills.

XII.- MUDA DE RECANVI

Els pares o tutors dels alumnes de maternal, “toute petite section” i “petite section”, deuran portar una muda de recanvi marcada amb el nom dins d’una bossa.

XIII.- COMPORTAMENT DELS NENS

Per a un correcte, ordenat i convenient funcionament del servei de menjador, els nens han de tenir un comportament adequat, és a dir, disciplinat, fent la fila del self-service sense barallar-se o empentar els demés, entre altres, correcte, rentant-se sempre les mans abans de menjar, respectuós de les hores de menjador,  entre altres, respectuós envers les instal·lacions, no llençant el paper higiènic al terra, respectant la neteja dels lavabos, entre altres, i respectuós envers els altres nens del menjador i el personal de l’APACEF.

XIV.- BAIXA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR

La baixa, temporal o definitiva de la inscripció al servei de menjador pot produir-se en les següents circumstàncies:

a)     baixa voluntària

b)     impagament del preu fixat pel servei de menjador després de dos avisos cursats per carta certificada amb acús de rebut

c)      sanció acordada per la Junta directiva de l’APACEF d’acord amb el procediment establert en les presents normes per incompliment de les mateixes i/o per comportament inadequat

Si la baixa, sigui temporal o definitiva, és voluntària, aquesta deurà ésser comunicada, pels pares o tutors, a la secretaria de l’APACEF, amb una antelació mínima de 10 dies. En cas que l’avís es faci fora d’aquest termini, els pares o tutors quedaran obligats a abonar el 50% del preu mensual fixat pel servei de menjador pel curs escolar en curs.

La baixa per manca de pagament, de la totalitat o part del rebut que es presenti al cobrament en relació al servei de menjador, es produirà després de dos avisos cursats per escrit, i personalment als pares o tutors –que hauran de signar conforme al peu de l’avís-, sense que l’import del mateix s’hagi fet efectiu en la seva totalitat. Així doncs, es procedirà a la baixa, i consegüent exclusió temporal del nen/a del servei de menjador, fins que no sigui abonada la totalitat del preu fixat, majorat dels interessos i comissions bancaris que el retorn del rebut hagi comportat.

La baixa, temporal o definitiva, d’un nen/a degudament inscrit al servei de menjador per raó d’incompliment de les normes establertes i/o per comportament inadequat seguirà el procediment establert a l’apartat següent.

XV.- BAIXA TEMPORAL O DEFINITIVA DERIVADA DE L’INCOMPLIMENT DE LES NORMES ESTABLERTES I/O COMPORTAMENT INADEQUAT

El servei de menjador és un servei per a les famílies, per tant els nens que no respectin les normes establertes en el present document i/o tinguin un comportament inadequat (entenent-se per comportament inadequat aquell que és contrari a allò descrit a l’apartat “COMPORTAMENT DELS NENS” de les presents normes) podent ésser-ne expulsats, de forma temporal o definitiva, prèvia instrucció de l’expedient oportú i decisió de la Junta directiva de l’APACEF.

Així, quan es detecta una conducta contrària a les normes o inadequada, indisciplinada, irrespectuosa envers els demés nens i/o el personal de l’APACEF, irrespectuosa envers les instal·lacions, o incorrecta, la secretaria de l’APACEF contacta personalment als pares o tutors, als quals se’ls hi lliurarà, en mà, l’avís escrit que hauran de signar al peu del mateix en prova d’haver-lo rebut, en el qual es posarà en llur coneixement la dita conducta, recordant-los-hi les normes, així com la possibilitat de que el seu fill sigui expulsat seguint el procediment establert a les normes que els hi foren facilitades en el moment de la inscripció i que van acceptar en formalitzar aquesta.

En cas que malgrat la comunicació anterior, la conducta abans referida persisteixi, la persona que la junta directiva de l’APACEF designi a tal efecte, convocarà els pares o tutors per a una entrevista. Aquesta entrevista es comunicarà als pares o tutors per mitjà de la secretaria de l’APACEF, la qual els facilitarà, per escrit, el dia, hora i lloc de la reunió. En el transcurs de la entrevista s’acordaran, conjuntament amb els pares o tutors, les mesures que s’estimin convenients per tal de veure modificat el comportament del nen/a en qüestió. De la dita entrevista se’n deixarà constància escrita.

Cas que els pares o tutors no assisteixin a la entrevista, per causa justificada, se’ls convocarà novament, i de la mateixa manera, és a dir per mitjà de la secretaria de l’APACEF, la quals els comunicarà, per escrit, un altre dia i hora per a una nova entrevista.

La no assistència dels pares o tutors a la entrevista, sense justificació, no serà impediment per a que el procediment d’expulsió temporal o definitiva segueixi el seu curs si la conducta persisteix.

Un cop doncs tinguda la entrevista amb els pares o tutors, i acordades de mutu acord amb aquests les mesures pertinents, o bé un cop convocats els pares o tutors a la entrevista sense que aquests hi assisteixin sense justificació, si el comportament del nen/a continua essent contrari a les presents normes i/o inadequat, la junta directiva de l’APACEF podrà decidir segons la taula de sancions següent:

     1ª vegada       2ª vegada       3ª vegada
Utilització de l’ascensor de l’edifici on es troba ubicat el menjador escolar a tot menor no acompanyat d’un adult. 1 dia d’exclusió de la cantina 3 dies d’exclusió de la cantina 5 dies d’exclusió de la cantina
Sortida sense ser recollits 2 dies d’exclusió de la cantina 5 dies d’exclusió de la cantina Exclusió definitiva de la cantina pel curs escolar en curs
Persistència en el comportament indisciplinat i/o conducta incorrecta i/o irrespectuosa envers les instal·lacions i/o irrespectuosa de les normes de funcionament i/o irrespectuosa envers els altres nens i/o personal de l’APACEF, malgrat la entrevista, les mesures adoptades  o l’avís als pares o tutors sense resposta 2 dies d’exclusió de la cantina 8 dies d’exclusió de la cantina Exclusió definitiva de la cantina pel curs escolar en curs

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s